Hướng dẫn tạo hình bằng ký tự [ ASCII ]

Bạn muốn tạo những bức hình thú vị từ nhữ ký tự A,B, C...1,2,3 hay những ký tự đặc biệt.

Sau đây FBD ( Ғасєвффк Ḏeṧigᾔ ) sẽ hướng dẫn bạn làm việc đó 1 cách đơn giản với ASCII Generator 2

ASCII Generator 2 cho phép bạn nạp một hình ảnh vào, rồi chuyển đổi nó sang dạng hình ảnh chỉ bao gồm các kí tự, loại ảnh này khá đẹp và ấn tượng, bạn có thể copy chúng ra bất cứ đâu như những dòng text bình thường.

Download phần mềm tại đây

Sau khi khi bạn download về , giải nén và và mở chương trình ra

1. Giao diện của chương trình2. Trên giao diện chính hiện ra, bạn vào File > Load Image… (phím tắt: Ctrl + L). Sau đó, chỉ đường dẫn đến tập tin ảnh chụp muốn chuyển sang kiểu ảnh ASCII nghệ thuật.


3.Bạn hãy chọn vùng ảnh bạn muốn làm bằng cách dùng chuột kick và kéo để chọn trên khung hiển thị  ảnh 


4. Tiếp theo chọn kiểu ký tự bạn muốn thiết kế, ( lưu ý hãy xóa dấu cách (phím space) nếu bạn muốn đăng trên Facebook, còn blog hay website thì khỏi cần

Bạn có thể chèn thêm các ký tự khác vào để tạo hình : 

 •   Như đối với ký tự alpahbet thì chèn thêm ¶ lên đầu và _ vào cuối để tạo độ tương phản rõ hơn VD: ¶76921_
 •  Đối với ký tự đặc biệt █▓▒░ bạn có thể chèn ─ ,╟,│ ... và nhiều ký tự khác nữa5. Điều chỉnh size cho hình để phù hợp cho nơi bạn buốn post 
VD: trên FB đối với ký tự alpabet bạn để width khoảng 50 - 53, còn đối với ký tự đặc biệt █▓▒░ để khoảng 40-426. Điều chỉnh hiệu ứng


 • Level: Level là một công cụ loại bỏ các vùng giàu chi tiết trong hình
 • Brightness/Contrast: Điều chỉnh độ sáng tối và độ tương phản của hình
 • Dither: pha trộn các ký tự để tạo sử chuyển đổi mịn hơn giữa các khối màu

Các bạn hãy điều chỉnh nó làm sao cho hình được hiển thị rõ nhất, sau đó bạn copy ra và điểu chỉnh thêm bằng tay cho hình thêm rõ

Tham khảo thêm tại forum VIETNAM ASCII

Tool hỗ trợ khác :

Hãy chia sẻ nó với bạn bè để môn nghệ thuật tạo hình bằng ký tự phát triển ở VN nhé

Mọi thắc mắc liên hệ với admin Bảo tít ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶81188¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111811111___11118¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11______1__1111______1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶1___1________1111_______8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶__111_____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶8¶1111________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶8811111_______________________1¶¶88¶¶¶¶¶
¶¶¶¶1¶1111111_______________________¶¶888¶¶¶¶
¶¶¶11¶11111111______________________8¶¶881¶¶¶
¶¶111¶81111111______________________1¶88¶8¶¶¶
¶¶11188111111_______________________1¶88888¶¶
¶¶118¶88111________________________1188888¶¶¶
¶¶118¶¶11__________________________11881¶¶¶¶¶
¶¶18¶¶81____________________________1118¶81¶¶
¶¶8¶¶¶1188818881111111188¶¶¶¶¶¶811111_1¶¶11¶¶
118¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___1¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111__1¶8¶¶81
¶1¶¶8118¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1__1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11__1¶¶¶1__
11¶¶1811811111111¶8___1¶111111__1111181¶¶1_11
11881111___11__11¶1____1111111_____111__11___
8¶81111111_____1118________________1___11_1¶1
1¶118111111_____888_________________1__11___1
111188111111___11181_____11111______11181____
1_18¶888111___11111____1111111_____111111____
¶111188¶¶8118111¶¶¶¶¶8¶81___1¶¶1111111181____
¶¶11188¶¶¶¶¶¶811¶¶¶¶¶¶¶1__11118¶811111111___1
¶¶¶¶881881818811¶¶¶811111111111811111111111¶¶
¶¶¶¶¶¶11¶118¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶81111111111¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶81¶1_1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶88111__1111111¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶8¶¶1_188111_111_______1111111111¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__18811111111111___111111111¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶88¶11_18¶88¶¶¶¶¶81____111_1111¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11__111111__________11111¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶8¶¶¶811__1___________1__11¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶18¶¶¶8111111111111__1118¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶18¶¶¶¶¶¶¶818¶¶818118¶¶¶¶¶81_1¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶8188¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8111¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶188¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8811111¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶8888¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶811111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶188¶¶¶¶8¶¶¶¶¶¶¶¶8111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶88¶8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶88¶88¶¶8888881111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111_1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111118¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶1111111111111111111111111111111111¶¶¶¶
¶¶¶¶¶1111111111111111111111111111111111111¶¶¶
¶¶¶¶11111111111111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶
¶¶¶1111111111111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶1111111111111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶1111111111111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶11111111111111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶11111111111111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶11111111111111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶1111111111111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶1111111111111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶111111111111111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶111111111111111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶
¶¶¶111111111111111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶111111111111111111111111111111111111111¶¶
¶¶¶¶¶11111111111111111111111111111111111111¶¶
¶¶¶¶¶1111111111111111111111111111111111111¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶1111111111111111111111111111111111¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111111111111111111111¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111¶¶¶¶¶11111111111¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶


___________________1¶¶¶¶¶1
_______________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
____________1¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
___________¶¶¶___________111¶¶¶¶¶¶¶
_________1¶1__________________1¶¶¶¶¶
________1¶1____________________1¶¶¶¶¶
_______¶¶_______________________¶¶¶¶¶¶
_______¶_______________________¶¶¶¶¶¶¶
______¶¶_____________________1¶¶¶¶¶¶¶¶
______¶______________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____1¶______________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1__11¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_____¶¶¶¶¶1
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
__1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶1__¶¶
___¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶___¶¶¶1
____¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶___¶¶¶¶
_____¶1__1____1___¶¶¶¶¶________¶¶¶__¶¶¶¶¶1
_____¶¶__1¶____1¶_¶____________¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶
_____¶¶__1¶¶¶¶¶¶¶1____________¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶
_____1¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1________1¶¶¶_1¶¶¶¶¶¶¶
______¶¶¶¶______1¶¶¶¶¶_______¶¶¶1_¶¶¶¶¶¶¶¶
______¶¶¶11¶1_11___¶¶¶______¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______1¶__¶______¶1_______¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_______¶¶_1¶¶¶¶¶¶¶______1¶¶¶¶¶____1_¶¶¶¶¶¶¶1
__11¶¶¶_¶¶1_1¶11______¶¶¶¶¶¶¶_____¶__¶¶¶¶¶¶1
¶¶¶¶1¶___¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_____¶¶__1¶¶¶¶¶¶
1___1¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_______1¶1___1_¶¶¶¶
____1¶_____1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1________¶¶1____¶¶___¶
____¶¶______1________________1¶¶______¶¶
____1¶_______¶_____________1¶¶1_______¶1
_____¶________¶¶________1¶¶1_________¶¶
_____¶1________¶¶___1¶¶¶¶1__________¶¶
_____1¶_________1¶¶1¶1_____________¶¶
______¶_______1¶¶1¶¶______________¶¶
______¶1___1¶¶¶____1¶¶__________1¶1
______1¶¶¶¶¶1________¶¶¶_______1¶1
_______¶¶______________1¶¶1___1¶1
_________________________1¶¶¶¶1


______________8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶88__________
_________8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1________
______1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____
__1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8___
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_
1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8818188¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶811_______11118¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶81_____________1111¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8___________________1188¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶811___________________111188¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶8881______________________111188¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶11111_________________________118¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶811811______________________18881¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111_________________18¶¶¶¶¶¶11¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶1111118¶¶¶¶¶881________8¶¶11111881¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶1111118¶8¶¶¶888¶¶811111¶8888¶8¶¶881¶¶_
¶¶¶¶¶¶8111118811_____118¶¶1__1818¶¶¶18¶81181_
¶¶¶¶¶¶¶111188888¶¶¶¶¶1¶1111___1___11111118___
1¶¶¶¶¶¶11118111881_1_111__1___11________181__
___¶¶¶¶881811__111111____11____11_______181__
__1818¶8881181___________111___1111______81__
__11__88888181___________11_____118¶8___181__
___11118881881_______1¶8__1_____1118¶¶81888__
____8__18888881____1¶¶8881881__18¶11_18¶888__
____8¶¶¶888888881888___11¶¶¶¶¶¶¶88188111188__
_____¶¶¶18881188¶88__11_____111_18¶¶¶1111¶___
______¶¶18881__1111_1¶¶¶¶88881188¶¶8_111¶1___
_______¶¶8888____111_118¶¶8111811¶¶1_11¶1____
_________18¶881__1111____1111___1881188______
___________8¶¶¶8118111____1888888881111______
_____________1¶¶¶8181_11_1111111_11_11_______
____¶8__________8¶¶8¶1______________8________
___¶¶¶______________1881__________11_________
_¶¶¶¶¶¶¶______________1¶¶81_____11__8¶¶¶¶¶¶__
¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8¶¶¶¶¶¶¶¶8_
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶1__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶8_____¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶_______1¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______8¶¶¶¶_________1¶8¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_______8______________¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______________________¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______________________¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________________¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________________

▄█▀▀░║▄█▀▄║▄█▀▄║██▀▄║───────────────────
██║▀█║██║█║██║█║██║█║───────────────────
▀███▀║▀██▀║▀██▀║███▀║───────────────────
────────────────────────────────────────
██▄║▄█║▄█▀▄║██▀▄║██▄║█║██║██▄║█║▄█▀▀░║──
██║█║█║██║█║██▀▄║██║▀█║██║██║▀█║██║▀█║──
██║█║█║▀██▀║██║█║██║░█║██║██║░█║▀███▀║──
────────────────────────────────────────
░░░░░░░░▒░▒░▒░▒░▒░░░░░░▒░▒░▒░▒░▒░░░░░░░░
░░░░░░▒░░░░░░░░░░░▒░░▒░░░░░░░░░░░▒░░░░░░
░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░
░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░
░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░
░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░░
░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░
░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░█▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█░░▒░░█▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█░░░
░░█░░░░░░░░░░░░░█▄░░░▄█░░░░░░░░░░░░░█░░░
░░█░▀▀▀▀▀░▀▀▀▀▀░█─█░█─█░▀▀▀▀▀░▀▀▀▀▀░█░░░
░░█░▐▀▀▀▌░▐▀▀▀▌░█─█░█─█░▐▀▀▀▌░▐▀▀▀▌░█░░░
░░█░▐▐█▌▌░▐▐█▌▌░█─█░█─█░▐▐█▌▌░▐▐█▌▌░█░░░
░░█░▐▄▄▄▌░▐▄▄▄▌░█─█░█─█░▐▄▄▄▌░▐▄▄▄▌░█░░░
░░█░░░░░░░░░░░░░█▀░░░▀█░░░░░░░░░░░░░█░░░
░░█░░░▐▄▄▄▄▄▌░░░█░░░░░█░░░▐▄▄▄▄▄▌░░░█░░░
░░█░░░░░▀▀▀░░░░░█░░░░░█░░░░░▀▀▀░░░░░█░░░
░░█░░░░░░░░░░░░░█░░░░░█░░░░░░░░░░░░░█░░░
░░▀▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▀░░░░░▀▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▀░░░
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀░▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀░

‎______$$$
______$$$$
______$__$$
______$__$$$__________$$$
_____$$_$$$$$_______$$$$$
_____$$__$$_$___$$$$$_$$
______$$___$$$_$$$__$$$
__$$$_$$$__$$$$$___$$$
_$$$_$$$$$_$$$$___$$$$
$$$___$$$$$$_$$__$$$$$
__$$__$$$$$$$$__$$$$
___$__$$$$$$$_$$_$$
___$$__$$$ⓈⓈ$$$
____$$$$_______$$$
_____$$$$$$$$$_$_$$
__________$$_$_$$_$
____________$_$$$
____________________$$$
____________________$$$$
____________________$__$$
____________________$__$$$__________$$$
___________________$$_$$$$$_______$$$$$
___________________$$__$$_$___$$$$$_$$
____________________$$___$$$_$$$__$$$
________________$$$_$$$__$$$$$___$$$
_______________$$$_$$$$$_$$$$___$$$$
______________$$$___$$$$$$_$$__$$$$$
________________$$__$$$$$$$$__$$$$
_________________$__$$$$$$$_$$_$$
_________________$$__$$$ⓈⓈ$$$$
__________________$$$$_______$$$
___________________$$$$$$$$$_$_$$
________________________$$_$_$$_$
__________________________$_$$$
$$______________________________________$$$
$$$$$$_$$$$_____________________________$_$$
$$$____$$$$$$$$$________$$____________$$_$$
__$ⓈⓈ$_______$$_______$$$$________$$$$_$$
___$$$$$$$$_____$$$____$$__$$___$$$$$$$$$$$
___$$_$$$$____$$__$$__$$_$_$$$$$$___$$_$$
____$$$$$$_____$$__$$_$__$$$$$__$$$$$$$$
____$$$$__$$$___$$$__$$$_$$$$_$$$____$$$
________$$$$______$$$$__$$$_$$____$$$$$
________$$$$$$$_____$$_____$$$__$_$$$$
____________$$$$$$__$______$_$$$$$
________________$$$$$$_____$$$$$
_____________________$_$$$$$$$$$
____________________$$__$$$$$$$
____________________$$$$$$$$
____________________$$$$$$$
____________________$$$_$$$
_____________________$$$$$$
___________________________
______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
____________$_$$$_$_$$$$$_$$$$$$$_____$$
___________$_$__$_$$$$$$___$$$$$$$$$$$$$
__________$_$$___$__$$$$$_$$$$$_$$$____$$
________$$_$$____$$__$$$$$$___$$$__$$$$$$
_______$$_$$______$$__$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$
______$$_$$________$$__$_$$_$$$_$$$$$_$$_$$
_____$__$_____$$____$$__$$$_$$$_$$$$$_$$_$$$
___$$_$$_____$$$$____$$__$___________$_$$_$$
__$$$$$$____$$$$$$____$$_$$$$__$___$__$__$
_______$____$$$$$$_____$__ °o.OⓈⓈO.o°___$
_______$____$$$$$$_____$______________$$_$
_______$____$$$$$$_____$___________$__$$$$
_______$$____$$________$__________$$__$$$$
_$$$$$$$$$$$$_$________$___________$__$$$$
$$$__$$__$_$$$$$_______$____$$____$$__$$$$
_$$$$$$$$______________$_____$_____$__$$$$
_______$$______________$_____$____$$$$$$$$
_______$$$$$$$$_$$_____$__$$$$$$$$$$
______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$
________________$$$$$$$$$$$$$$$
___________________$$$$$$$$$$$
___________________$$__$____$$
___________________$$__$____$$
___________________$$__$____$$
___________________$$__$____$$
___________________$$__$____$$
___________________$$__$____$$
___________________$$__$____$$
___________________$$__$____$$
$$$$$$$$$$$ⓈⓈ$$$$$$$$$$$$$$$
Share this post
 • Share to Facebook
 • Share to Twitter
 • Share to Google+
 • Share to Stumble Upon
 • Share to Evernote
 • Share to Blogger
 • Share to Email
 • Share to Yahoo Messenger
 • More...

0 Comment

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© 2011 For Beттer Days
Designed by Blog Thiet Ke
Posts RSSComments RSS
Back to top